« Πρώτα προσπαθούν να σε αγνοήσουν, μετά να σε γελοιοποιήσουν, μετά να σε πολεμήσουν και μετά τους νικάς » (Γκάντι)
« Μας έχουν καταλογίσει τα πάντα, εκτός από αυτό που πραγματικά είμαστε και φοβούνται » (Ντεμπόρ)
English
English

Francais

Italiano

Espanol

Portuguese

Deutsch

Polska

Russian

   
Καλώς ήλθατε,
στον επίσημο δικτυακό τόπο
του Υπάτου Συμβουλίου των
Ελλήνων Εθνικών
Αρχική σελίδα
Σχετικά με το ΥΣΕΕ
Συχνές Ερωτήσεις
Δελτία Τύπου
Μ.Μ.Ε.
Γίνετε Μέλη
Κείμενα - αρχεία
Ιστορίες Αγάπης
Επικοινωνία
Εκδηλώσεις
Βασικά Ελληνικά τυπικά προς χρήση των Ελλήνων Εθνικών
Ονοματοδοσία
Γάμος
Κήδευση
Τα παραπάνω αποτελούν ένα βασικό σχεδίασμα τυπικών και μπορούν να προσαρμοστούν ή διαμορφωθούν ελεύθερα από τον καθένα Εθνικό θρησκευτή σύμφωνα με τις ιδιαίτερες περιστάσεις που τον αφορούν.
Προτεινόμενοι δικτυακοί τόποι
«Εκατηβόλος»
Περιοδικό Διιπετές
Βλάσης Ρασσιάς
Ελλήνων Τόποι
Δελφύς - ΥΣΕΕ
ΥΣΕΕ Αμερικής
Ένωση Σαμίων Εθνικών
Μυθολογικό Εργαστήρι για παιδιά
Αρχαίο Αττικό Ημερολόγιο
 

Αναζήτηση στις σελίδες του ysee.gr
Powered by FreeFind
το ysee.gr έχει βελτιστοποιηθεί για τον Mozila FireFoxΟ κωνιασμός των Κείων
Βαλέριος Μάξιμος, έτος 18 μ.α.χ.χ.

Το έθιμον τούτο το παρετήρησα εις την νήσον Κέω, καθ΄ ην εποχήν μεταβαίνων εις Ασίας μετά του Σέξτου Πομπηίου εισήλθον εις την πόλιν της Ιουλίδος. Εκεί, γυνή τις εκ των της υψηλής περιωπής, αλλά παρά πολύ ηλικιωμένη, απεφάσισεν, αφού έδωκε λόγον εις τους συμπολίτας της περί των αιτιών, ών ένεκα εζήτει ν΄ αφήση την ζωήν, ν΄ αποθάνη δια του δηλητηρίου. Εκολακεύετο άλλως τε ότι η παρουσία του Πομπηίου ήθελε δώσει περισσοτέραν λαμπρότητα εις τον θάνατόν της. Η παράκλησίς της έγινε δεκτή από το ένδοξο πρόσωπον, το οποίον ήνωνε προς πάσαις ταίς αρεταίς την της σπανίας φιλανθρωπίας.

Πορευθείς λοιπόν εις την οικίαν αυτής, εύρεν αυτήν και προσεπάθησε δια λόγων ευφραδών, οίτινες έρρεον από του στόματός του ως από ακενώτου πηγής, να την αποτρέψη του σκοπού της. Μετά μακράς και ματαίας προσπαθείας απεφάσισε να της επιτρέψη την εκτέλεσιν. Η γυνή αύτη, υπερενενηκοντούτις, αλλ΄ εντελώς σώας τας φρένας και το σώμα, ήτο εξηπλωμένη επί της κλίνης της, ήτις ήτο διεσκευσμένη μετά περισσοτέρας επιμελείας ή κατά το σύνηθες.

Στηριχθείσα έπειτα επί του αγκώνος: «Σέξτε Πομπήιε», είπεν, «είθε οι Θεοί, τους οποίους αφήνω και όχι εκείνοι τους οποίους πηγαίνω να εύρω, ν΄ αποδώσωσι προς σε τας χάριτας, όστις δεν απηξίωσας μήτε να με παροτρύνης να ζήσω μήτε να με ίδης θνήσκουσαν. Δι εμέ, ήτις είδον πάντοτε την τύχη μειδιώσα, θέλω, φοβούμενη μήπως η αγάπη προς την ζωήν μ΄ εκθέση εις σκληράς μεταβολάς, ν΄ ανταλλάξω το λοιπόν των ημερών μου αντί τέλους ευτελεστάτου, το οποίον μοι επιτρέπει ν΄ αφήσω κατόπιν μου δύο θυγατέρας και επτά εγγονούς».

Μετά τους λόγους τούτους προέτρεψε τα τέκνα της εις ομόνοιαν, διένειμεν αυτοίς την περιουσία της, ενεπιστεύθη εις την πρεσβυτέραν των θυγατέρων της όλα τα ιερά αντικείμενα της λατρείας, έλαβε χειρί σταθερά το ποτήριον, εις ό ήτο το δηλητήριο, εποίησε σπονδάς εις τον Ερμήν παρακαλούσα αυτόν να την οδηγήση δι οδού ευκόλου εις την ευτυχεστέραν χώραν του Άδου και έπιεν απλήστως το θανατηφόρο ποτόν. Έδειξεν αλληλοδιαδόχως ποία μέρη του σώματός της το ψύχος κατελάμβανε και, όταν ησθάνθη ότι κυριεύει τα σπλάχνα της και την καρδιά της, προσεκάλεσε τας θυγατέρας της εις την εκπλήρωσιν του τελευταίου καθήκοντος, να κλείσωσι τους οφθαλμούς της. Ημείς εκστατικοί προ του καινοφανούς θεάματος απήλθομεν δακρυρροούντες.

«Είμαστε οι Ινδιάνοι της Ελλάδος»


 

Δελτίο Τύπου 185 / 13. 5. 2006

Με ημερομηνία 7 Μαϊου 2006 απεστάλη Υπόμνημα του Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών (ΥΣΕΕ) αναφορικά με την ανάγκη για:

  1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
  2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΗΣ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ «ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»
  3. ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ, ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ

στους κ.κ. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υπουργό Πολιτισμού,

με κοινοποίηση σε 16 ακόμα σχετιζόμενους με το ζήτημα φορείς (διεθνείς Οργανισμούς, Ελληνικά πολιτικά Κόμματα, Μη κυβερνητικές Οργανώσεις, κ.ά.).

Το κείμενο του Υπομνήματος βρίσκεται εδώ  Αναφορά στο υπόμνημα του ΥΣΕΕ προς την κυβέρνηση σχετικά με τα δικαιώματα των Ελλήνων Εθνικών από την εφημερίδα ΕΘΝΟΣ του Σάββατου 13.5.2006

[ δείτε την σελίδα ]Το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Εθνικών Θρησκειών
, που είχε θέμα «Οι Υψηλές Αξίες των Προχριστιανικών Παραδόσεων και Θρησκειών», πέρασε πια στην Ιστορία, όχι τόσο ως το μεγαλύτερο έως τώρα πολιτιστικό γεγονός στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τον σεβασμό στις προχριστιανικές παραδόσεις των λαών της γής , αλλά, κυρίως, ως ένα πέρα για πέρα επιτυχημένο διεθνές συνέδριο ...
[ περισσότερα ]

 © Πνευματικά δικαιώματα Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών
Τα περιεχόμενα καθώς και οι υπηρεσίας του δικτυακού τόπου ysee.gr διατίθενται στους επισκέπτες του για προσωπική χρήση και ενημέρωση και δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή μη, χωρίς την έγγραφη άδεια του Υ.Σ.Ε.Ε. Επιτρέπεται η χρήση αυτών σε άλλους δικτυακούς τόπους εφόσον υπάρχει αναφορά και σύνδεση με το ysee.gr. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των περιεχομένων του δικτυακού τόπου ysee.gr για υβριστικούς ή δυσφημιστικούς σκοπούς. Το Υ.Σ.Ε.Ε. δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων στις οποίες μπορεί να οδηγούν συνδέσεις από το ysee.gr καθώς και για το περιεχόμενο των κειμένων που αναρτώνται στην Αγορά από τους χρήστες.