Επιστολή 426/ 19.09."2023"

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε Mattarella, κύριε Υπουργέ Piantedosi και Ufficio degli Affari dei Culti Acattolici,

το "Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών (ΥΣΕΕ)" είναι ο φορέας της εθνικής θρησκείας (Ελληνική Εθνική Θρησκεία) στην Ελλάδα, η οποία έλαβε επίσημη αναγνώριση από την ελληνική κυβέρνηση το «2017». Πληροφορηθήκαμε ότι ο φορέας για την εθνική θρησκεία στην Ιταλία "Pietas - Comunità Gentile" έχει υποβάλει αίτηση αναγνώρισης ήδη από τον Ιούνιο του 2021, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την τελική απάντηση στην αίτησή της: μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Pietas Gentile Community είναι πράγματι θρησκευτικός φορέας, συνεργάζεται άμεσα με το ΥΣΕΕ στη ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ/ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ" και είναι μέλος του ECER (Ευρωπαϊκό Συνέδριο Εθνικών Θρησκειών). Ελπίζουμε ότι θα αναγνωριστεί ο φορέας "Pietas - Comunità Gentile" ο οποίος εκπροσωπεί την κλασική θρησκεία και που αποδεικνύει την προστασία της πολυπολιτισμικότητας και της θρησκευτικής ελευθερίας.

Είμαστε βέβαιοι ότι, χωρίς να θέλουμε να κουράσουμε ή να επιβαρύνουμε την αξιότιμη Υψηλή Προεδρία, θα επιβάλλετε την αρχή της ελευθερίας στην εκδήλωση και άσκηση της θρησκείας, η οποία ενσωματώνεται στο άρθρο 10 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρχή που έχει ήδη επιβεβαιωθεί και η οποία βρίσκει, ως εκ τούτου, νομική αξία στο σύνολο των διακηρύξεων των άρθρων 26 και 27 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (Νέα Υόρκη, 16 Δεκεμβρίου 1966).

Οι κανόνες αυτοί αναγνωρίζουν ίση προστασία έναντι όλων των εθνικών, πολιτικών, φυλετικών, σεξουαλικών και θρησκευτικών διακρίσεων ενώπιον του νόμου, σε όλα τα άτομα, και προβλέπεται επίσης ότι επιμένουν σε αυτή τη δεσμευτική διεθνή αρχή: "στα έθνη εκείνα, στα οποία υπάρχουν εθνικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές μειονότητες, τα άτομα που ανήκουν στις μειονότητες αυτές δεν πρέπει να στερούνται του δικαιώματος να έχουν δική τους πολιτιστική ζωή, να ομολογούν και να ασκούν τη θρησκεία τους ή να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους, από κοινού με τα άλλα μέλη της ομάδας τους".

Επιπλέον, μεταξύ των πρωταρχικών καθηκόντων της Συντακτικής Συνέλευσης του 1946-47 ήταν να αναβιώσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο ικανό να εξαλείψει τις άνισες εκκλησιαστικές σχέσεις. Πράγματι, αυτό κατοχυρώθηκε δυνάμει της εγγύησης της ουσιαστικής ισότητας στο άρθρο 3 του Συντάγματός σας, το οποίο εξακολουθεί να προτρέπει τη Δημοκρατία να "εξαλείψει τα εμπόδια μιας οικονομικής και κοινωνικής τάξης", αφού αναγνωρίζει, στην προηγούμενη παράγραφο, προς όλους τους πολίτες "...ίση κοινωνική αξία και είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, χωρίς διάκριση φύλου, φυλής, γλώσσας, θρησκείας...".

Βάσει των προαναφερθέντων διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών, ελπίζουμε και ταυτόχρονα ζητάμε να υπάρξει άμεση ανταπόκριση όσον αφορά το αίτημα αναγνώρισης της "Pietas - Comunità Gentile" για το καθεστώς της "Ente religioso" της μη-Καθολικής λατρείας σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.

Περιμένουμε την άμεση και ευγενική απάντησή σας.

Για το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών και την Ελληνική Εθνική Θρησκεία (ακολουθούν υπογραφές)

LETTER TO THE ITALIAN GOVERNMENT IN SUPPORT OF THE REQUEST FOR RECOGNITION OF 'PIETAS - COMUNITA GENTILE' AS A RELIGIOUS BODY IN ITALY

Dear Mr President Mattarella, Mr Minister Piantedosi and Ufficio degli Affari dei Culti Acattolici, the "Supreme Council of Ethnikoi Hellenes (YSEE)" is the body organisation for gentile religion (Hellenic Ethnic Religion) in Greece, which obtained official recognition from the Greek government in 2017. We have been informed that the body organisation for gentile religion in Italy "Pietas - Comunità Gentile” has applied for recognition back in June 2021, but as of today, the activities for a final response to its application have not yet been completed: we can confirm that Pietas Gentile Community is indeed a religious body, collaborates directly with the YSEE in the ROMAN HELLENIC ASSOCIATION "MESOGEIOS/MEDITERRANEUM" and is a member of ECER (European Congress of Ethnic Religions). 

 We hope that recognition will be given to the body for the classical religion "Pietas - Comunità Gentile" demonstrating the protection of multiculturalism and freedom of religion. We are confident that, without wishing to bore or burden the esteemed High Presidency, you will enforce the principle of the Freedom to manifest and practice one’s religion, which is embedded in the Article 10 of the European Union Charter of Fundamental Rights. Principle already corroborated and which finds, therefore, legal dignity of the body of enunciations in Articles 26 and 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights (New York, Dec. 16th, 1966). 

 Such norms recognize equal protection against all ethnic, political, racial, sexual and religious discriminations before the law, to all individuals, and it is also provided that they insist on this binding international principle, "in those nations, in which there are ethnic, religious or linguistic minorities, individuals belonging to such minorities shall not be deprived of the right to have a cultural life of their own, to profess and practice their religion, or to use their language, in common with other members of their group.

" Moreover, among the primary tasks of the 1946-47 Constituent Assembly was to revive a regulatory framework capable of erasing unequal ecclesiastical relations. 

 Indeed, this was enshrined in virtue of the guarantee of substantive equality in Article 3 of your Constitution, which still urges the Republic to "remove obstacles of an economic and social order," after recognizing, in the previous paragraph, toward all citizens "...equal social dignity and are equal before the law, without distinction of sex, race, language, religion..." By virtue of the aforementioned international, EU and national principles, we hope and at the same time urge for a prompt response regarding the request for recognition of the "Pietas - Comunità Gentile" for the status of “Ente religioso” of non-Catholic worship in full compliance with the national regulations in force. 

We kindly wait for your prompt and courteous reply. 

 For Supreme Council of Ethnikoi Hellenes (YSEE) & Hellenic Ethnic Religion
(signatures)